Privacyverklaring

The Cherry Dots (Kongostraat 2 bus 31, 8520 Kuurne) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op privacy@thecherrydots.be.

Verwerkingsmogelijkheden

The Cherry Dots verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming en (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden bij een overeenkomst, zal de klant niet kunnen deelnemen aan de activiteiten waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (o.a. in het kader van verzekering), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Google groep, Mailchimp, Danspunt en Billit) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met The Cherry Dots verbonden zijn of met enige andere partner van The Cherry Dots;

The Cherry Dots garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In geval van direct marketing tot 180 dagen na verwijdering op verzoek van de klant.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@thecherrydots.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© Copyright 2016-, The Cherry Dots +32 475 47 88 64 - Privacyverklaring

Webdesign by Bram Smans.